Bảng cỡ(Phi) filter lens Canon & Nikon

Nhằm hổ trợ anh em xem và tra cứu dễ dàng các loại Size of Filter của các loại ống kính, zShop.vn sưu tầm và đăng tải lại, giúp anh em dễ dàng mua và chọn lựa filter cho lens.

CANONCanon Manual Focus LensesFilter Size
FD 17mm f/472mm
FD 20mm f/2.872mm
FD 24mm f/1.472mm
FD 24mm f/252mm
FD 24mm f/2.855mm
FD 28mm f/255mm
New FD 28mm f/252mm
FD 28mm f/2.855mm
New FD 28mm f/2.852mm
FD 28mm f/3.555mm
FD 35mm f/255mm
New FD 35mm f/252mm
TS 35mm f/2.8AL58mm
New FD 35mm f/2.852mm
FD 35mm f/3.555mm
FD 50mm f/1.252mm
FD 50mm f/1.455mm
New FD 50mm f/1.452mm
FD 50mm f/1.855mm
New FD 50mm f/1.852mm
FD 50mm f/252mm
FD 50mm f/3.5 Macro55mm
New FD 50mm f/3.5 Macro52mm
FD 55mm f/1.258mm
FD 55mm f/1.2AL58mm
FD 85mm f/1.272mm
FD 85mm f/1.855mm
New FD 85mm f/1.852mm
FD 85mm f/2.8 Soft Focus58mm
FD 100mm f/252mm
FD 100mm f/2.855mm
New FD 100mm f/2.852mm
FD 100mm f/4 Macro55mm
New FD 100mm f/4 Macro52mm
FD 135mm f/272mm
FD 135mm f/2.558mm
FD 135mm f/2.852mm
FD 135mm f/3.555mm
New FD 135 f/3.552mm
FD 200mm f/2.872mm
FD 200mm f/455mm
New FD 200mm f/452mm
New FD 200mm f/4 Macro58mm
FD 300mm f/5.658mm
FL 400mm f/5.648mm Drop-In
New Reflex 500mm f/834mm Drop-In
FL 600mm f/5.648mm Drop-In
FL 800mm f/848mm Drop-In
FL 1200 f/1148mm Drop-In
Canon Manual Focus Zoom Lenses
FD 20-35mm f/3.5L72mm
FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. Aspherical72mm
FD 24-35mm f/3.5L72mm
FD 28-50mm f/3.5 S.S.C.58mm
FD 28-50mm f/3.558mm
FD 28-55mm f/3.5-4.552mm
FD 28-85mm f/472mm
FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C.58mm
FD 35-70mm f/2.8-3.558mm
FD 35-70mm f/3.5-4.552mm
FD 35-70mm f/3.5-4.5 IS Macro58mm
AC 35-70mm f/3.5-4.552mm
FD 35-70mm f/452mm
FD 35-70mm f/4 AF52mm
FD 35-105mm f/3.572mm
FD 35-105mm f/3.5-4.558mm
FD 50-135mm f/3.558mm
FD 50-300mm f/4.5L34mm DI
FD 55-135 f/3.558mm
FD 70-150mm f/4.552mm
FD 70-210mm f/458mm
FD 75-200mm f/4.552mm
AC 75-200mm f/4.558mm
FD 80-200mm f/4 S.S.C.55mm
FD 80-200mm f/458mm
FD 80-200mm f/4L58mm
FL 85-300mm f/572mm
FD 100-200mm f/5.655mm
FD 100-200mm f/5.6 S.S.C.55mm
New FD 100-200 f/5.652mm
FD 100-300mm f/5.658mm
FD 100-300mm f/5.6L58mm
FD 150-600mm f/5.634mm DI
Canon Autofocus LensesFilter Size
EF 14mm f/2.8L USMGelatin
EF 15mm f/2.8 FisheyeGelatin
EF 20mm f/2.8 USM72mm
EF 24mm f/1.4L USM77mm
EF 24mm f/2.858mm
TS-E 24mm f/3.5L72mm
EF 28mm f/1.8 USM58mm
EF 28mm f/2.852mm
EF 35mm f/1.4L USM72mm
EF 35mm f/252mm
TS-E 45mm f/2.872mm
EF 50mm f/1.4 USM58mm
EF 50mm f/1.8 II52mm
EF 50mm f/2.5 Compact Macro52mm
EF-S 60mm f/2.8 Macro USM52mm
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro58mm
EF 85mm f/1.2L USM72mm
EF 85mm f/1.8 USM58mm
TS-E 90mm f/2.858mm
EF 100mm f/2 USM58mm
EF 100mm f/2.8 Macro USM58mm
EF 135mm f/2L USM72mm
EF 135mm f/2.852mm
EF 180mm f/3.5L Macro USM72mm
EF 200mm f/2.8L II USM72mm
EF 300mm f/2.8L IS USM52mm DI
EF 300mm f/4L IS USM77mm
EF 400mm f/2.8L IS USM52mm DI
EF 400mm f/4 DO IS USM52mm DI
EF 400mm f/5.6L USM77mm
EF 500mm f/4L IS USM52mm DI
EF 600mm f/4L IS USM52mm DI
EF 1200mm f/5.6L USM48mm DI
Canon Autofocus  Zoom LensesFilter Size
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM77mm
EF 16-35mm f/2.8L USM77mm
EF 17-40mm f/4L USM77mm
EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM77mm
EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM67mm
EF 18-55mm f/3.5-5.6 USM58mm
EF 18-55mm f/3.5-5.658mm
EF 20-35mm f/3.5-4.5 USM77mm
EF 24-70mm f/2.8L USM77mm
EF 24-85mm f/3-4.5 USM67mm
EF 24-105mm f/4 L IS USM77mm
EF 28-80mm f/3.5-5.6 II58mm
EF 28-90mm f/4-5.6 II USM58mm
EF 28-90mm f/4-5.6 III58mm
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM58mm
EF 28-105mm f/4-5.6 USM58mm
EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM72mm
EF 28-200mm f/3.5-5.6 USM72mm
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM77mm
EF 35-80mm f/4-5.652mm
EF 55-200mm f/4.5-5.6 II USM52mm
EF 70-200mm f/2.8L IS USM77mm
EF 70-200mm f/2.8L USM77mm
EF 70-200mm f/4L USM67mm
EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM58mm
EF 75-300mm f/4-5.6 IS USM58mm
EF 75-300mm f/4-5.6 III USM58mm
EF 75-300mm f/4-5.6 III58mm
EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM58mm
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM77mm

NIKONManual Focus LensesFilter Size
18mm f/3.5 NIKKOR72mm
20mm f/3.5 NIKKOR62mm
24mm f /2 NIKKOR52mm
24mm f/2.8 NIKKOR52mm
28mm f/2 NIKKOR52mm
28mm f/2.8 NIKKOR52mm
28mm f/3.5 AIS NIKKOR52mm
35mm f/1.4 NIKKOR52mm
35mm f/2 NIKKOR52mm
45mm f/2.8 P NIKKOR52mm
50mm f/1.2 NIKKOR52mm
50mm f/1.4 NIKKOR52mm
50mm f/1.8 NIKKOR52mm
85mm f/1.4 NIKKOR72mm
105mm f/1.8 NIKKOR62mm
105mm f/2.5 NIKKOR52mm
135mm f/2 NIKKOR72mm
135mm f/2.8 NIKKOR52mm
180mm f/2.8 ED NIKKOR72mm
200mm f/2 IF-ED NIKKORGelatine
200mm f/4 IF AI-S Micro NIKKOR52mm
300mm f/2.8 IF-ED NIKKOR39mm
300mm f/4.5 IF-ED NIKKOR72mm
400mm f/2.8 IF-ED NIKKOR52mm
400mm f/3.5 IF-ED NIKKOR122/39mm
500mm f/4 P IF-ED NIKKOR39mm
500mm f/8 NIKKOR82/39
600mm f/5.6 IF-ED  NIKKOR39mm
800mm f/5.6 IF-ED NIKKOR52mm
1000mm f/11 NIKKOR39mm
Manual Focus Zoom LensesFilter Size
28-85mm f/3.5-4.5 NIKKOR62mm
35-70mm f/3.3-4.5 NIKKOR52mm
35-105mm f/3.5-4.5 NIKKOR52mm
35-200mm f/3.5-4.5 NIKKOR62mm
70-210mm f/4.5-5.6 NIKKOR52mm
Manual Focus Special Purpose LensesFilter Size
PC 28mm f/3.5 NIKKOR72mm
PC Micro 85mm f/2.8D NIKKOR77mm
Micro 55mm f/2.8 NIKKOR52mm
Micro 105mm f/2.8 NIKKOR52mm
Micro 200mm f/4 IF NIKKOR52mm
Autofocus LensesFilter Size
14mm f/2.8D ED AF NIKKORGelatine
16mm f/2.8D AF Fisheye NIKKORRear Bayonet
18mm f/2.8D AF NIKKOR77mm
20mm f/2.8D AF NIKKOR62mm
24mm f/2.8D AF NIKKOR52mm
28mm f/2.8D AF NIKKOR52mm
35mm f/2D AF NIKKOR52mm
50mm f/1.4D AF NIKKOR52mm
50mm f/1.8D AF NIKKOR52mm
60mm f/2.8D AF Micro NIKKOR62mm
85mm f/1.4D AF NIKKOR77mm
85mm f/1.8D AF NIKKOR62mm
105mm f/2D AF DC-NIKKOR72mm
105mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR62mm
135mm f/2D AF DC-NIKKOR72mm
180mm f/2.8D ED-IF AF NIKKOR72mm
200mm f/2G ED-IF AF-S VR NIKKOR52mm
200mm f/4D ED-IF AF Micro NIKKOR62mm
300mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR52mm
300mm f/4D ED-IF AF-S NIKKOR77mm
400mm f/2.8D ED-IF AF-S II NIKKOR52mm
500mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR52mm
600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR52mm
Autofocus Zoom LensesFilter Size
17-35mm f/2.8D ED-IF AF-S NIKKOR77mm
18-35mm f/3.5-4.5D ED-IF AF NIKKOR77mm
24-85mm f/2.8-4D IF AF NIKKOR72mm
24-85mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S NIKKOR67mm
24-120mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR72mm
28-70mm f/2.8D ED-IF AF-S NIKKOR77mm
28-80mm f/3.5-5.6G AF NIKKOR58mm
28-105mm f/3.5-4.5D AF NIKKOR62mm
70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR NIKKOR77mm
70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR67mm
70-300mm f/4-5.6D ED AF NIKKOR62mm
70-300mm f/4.5-5.6G AF NIKKOR62mm
75-240mm f/4.5-5.6D AF NIKKOR52mm
80-200mm f/2.8D ED AF NIKKOR77mm
80-400mm f/4.5-5.6D ED AF VR NIKKOR77mm
200-400mm f/4G ED-IF AF-S VR NIKKOR52mm Rear
DX NIKKOR Lenses for DX Format Digital SLRsFilter Size
10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye NIKKORGelatine
12-24mm f/4 ED-IF AF-S DX NIKKOR77mm
17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR77mm
18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX NIKKOR52mm
18-70mm f/3.5-4.5G ED-IF AF-S DX NIKKOR67mm
18-135mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX NIKKOR67mm
18-200mm f/3.5-5.6G ED-IF AF-S DX NIKKOR72mm
55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX NIKKOR52mm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Liên Hệ

Liên hệ Sách Nguyễn Photography
ĐC: 98 Nguyễn Viết Xuân, T.P Vinh
ĐT: 0978877999 – 0977992282
email: sachnguyen@gmail.com

Người theo dõi

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *